Podnebna pot 2050, podnebno ogledalo in lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Podnebna pot 2050

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov.

Podnebno ogledalo

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Vanj so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov, in pregled izvajanja teh ukrepov. Prikazano je tudi doseganje ciljev, ki si jih je Slovenija zastavila na področju zmanjševanja emisij TGP, energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Pomemben del Podnebnega ogledala je povzetek za odločevalce, v katerem so strnjeni glavni zaključki spremljanja izvajanja ukrepov, po potrebi skupaj s predlogi za boljše usmerjanje ukrepov in pričakovanimi učinki teh aktivnosti. Namen Podnebnega ogledala je namreč ravno podpora pri odločanju o usmerjanju aktivnosti, ki je potrebno za nadgradnjo izvajanja obstoječih ukrepov. Z vključevanjem deležnikov v proces priprave dokumenta je želja vzpostaviti sistem, v katerem bo izvajanje ukrepov s spremljanjem smiselno zaokroženo v stalni krog izboljšav načrtovanja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti je spletna aplikacija, ki prikazuje izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah.

Portal prikazuje aktivnosti občin na področju blaženja podnebnih sprememb s 58-imi kazalniki, 47 od teh je prikazanih za vse občine v Sloveniji.  Od leta 2017 se je aktivno na semafor priključilo več kot 70 občin, za katere so na voljo tudi vsi osnovni podatki, osnovni kazalci za javne stavbe, energetska prenova brez spodbud ter kazalnik o številu polnilnic za električna vozila. Kazalnik je prikazan le za občine, ki so se aktivno pridružile lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Translate »