Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb

Pilotni projekt Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Medtem, ko je bilo kmetijstvo v preteklosti postavljeno pred izziv povečanja proizvodnje hrane, smo danes postavljeni pred nove izzive, kako zmanjšati okoljske obremenitve nastale v kmetijski dejavnosti ob enaki ali celo povečani pridelavi hrane. V zadnjem času se kot ena od možnih rešitev raziskuje in omenja biooglje. Biooglje pripomore k izboljšanju tal, saj več sto let zadržuje ogljik v tleh, pomaga tlom zadrževati vodo in hranila, da se ta ne izpirajo v podtalnico. Uporablja se tudi kot dodatek za gnojila, za obdelavo gnoja in gnojnice, dodatek za silažo in kot krmni dodatek.

Cilj projekta je proizvodnja kakovostnega biooglja na kmetiji, aktivacija biooglja in uporaba aktiviranega biooglja. Za proizvodnjo biooglja bo uporabljena novo razvita pirolizna peč, ki je bila razvita v okviru RRI 2 projekta v slovenskem podjetju. V projektu bomo tako demonstrirali proizvodnjo biooglja (ki bo po karakteristikah ustrezalo zahtevam EBC standarda), aktivacijo biooglja in uporabo biooglja v pilotnem rastnem poskusu s katerim želimo prikazati pozitivne učinke uporabe biooglja na kmetijskih zemljiščih.

Translate »