LIFE 4 POLLINATORS – Vključevanje javnosti v ohranitev divjih čebel in drugih opraševalcev v Sredozemlju

Cilj projekta je povečanje okoljskih koristi z izboljšanjem ohranjanja opraševalcev in uvajanjem postopnih sprememb v prisotnih praksah v sredozemski regiji. Za dosego cilja je v projektu zastavljena vrsta aktivnosti, ki spodbujajo izobraževanje in razširjanje znanja, izvajanje pristopov participativne znanosti (citizen science) in izboljšano upravljanje okolja:

  • Ozaveščanje javnosti o upadanju divjih opraševalcev in pomenu opraševanja za delovanje in zdravje ekosistemov ter agroekosistemov.
  • Spodbujanje pristopov in vedenja za ohranitev avtohtonih divjih opraševalcev.
  • Vključitev javnosti v zbiranje podatkov in ozelenitvene aktivnosti z namenom prispevanja k biotski raznovrstnosti in ohranjanju / obnovi ekosistemov.
  • Izboljšanje splošnega znanja o 1) avtohtonih sredozemskih divjih opraševalcih in entomofilnih rastlinah; 2) njihovih interakcijah in 3) tujerodnih invazivnih vrstah vključno s spremljanjem stanja preko participativne znanosti.
  • Spodbujanje zelene infrastrukture, kmetijstva brez pesticidov in opraševalcem prijazne prakse v podeželskih in mestnih okoljih ob vključevanju kmetov, kmetijskih svetovalcev in drugih zainteresiranih deležnikov upravljanja urbanih zelenih javnih površin.
  • Promocija boljšega upravljanja okolja s pomočjo posredovanja podatkov pristojnim organom in spodbujanje priprave strategij oz. akcijskih načrtov za opraševalce v državah članicah, kjer ti manjkajo (IT, GR, ES).
  • Izdelava participativne in interaktivne baze podatkov o divjih opraševalcih, izboljšanje razpoložljivosti in izmenjave informacij o okolju v sredozemski regiji. Te informacije se nanašajo na interakcije med opraševalci in rastlinami, ki predstavljajo izhodiščne podatke za pripravo praktičnih ukrepov ohranjanja.
  • Izboljšanje znanja o biotski raznovrstnosti na območju Sredozemlja: zbrane informacije bodo prispevale k premagovanju vrzeli v znanju o raznolikosti in stanju opraševalcev sredozemske regije.
Translate »